Jak zostać przewodnikiem po Warszawie?

Warszawa – stolica naszego kraju to bez wątpienia miejsce warte zobaczenia. Bogactwo historyczne, piękno Starego Miasta oraz liczne atrakcje rokrocznie przyciągają wielu turystów z Polski, zza granicy oraz przeróżnych wycieczek szkolnych.

Przewodnik po Warszawie

Wielu z takich odwiedzających na pewno będzie chciało zatrudnić przewodnika, żeby dokładnie zapoznać się z miastem. Ponieważ ostatnimi czasu coraz więcej osób podróżuje, popyt na usługi przewodników cały czas rośnie. Teoretycznie zatem warto zostać licencjonowanym przewodnikiem po Warszawie. Dlaczego jednak tylko teoretycznie? Otóż droga do bycia przewodnikiem nie jest tak łatwa i musimy być naprawdę pewni tej decyzji.

Krok pierwszy – pasja i cierpliwość

Na początek warto zobaczyć, czy mamy u siebie dwie cechy, które każdy przewodnik po Warszawie obowiązkowo powinien mieć. Pierwsza z nich to pasja – do historii, do Warszawy. Bez niej ani nam nie będzie podobał się ten zawód, ani nie zainteresujemy słuchaczy. Druga zaś cecha to cierpliwość. Grupy zwiedzających są różne – czasem są to pełne energii dzieci, czasem zaś starsi ludzie, którym trzeba informacje powtarzać.

Krok drugi – kurs PTTK

Jeśli nadal jesteśmy zdecydowani zostać przewodnikiem, to należy ukończyć kurs przewodników organizowany przez Warszawski Oddział Przewodników PTTK. Kurs trwa około 10 dni i kosztuje zazwyczaj koło 1600 zł. Obejmuje on łącznie 211 godzin i składa się z wykładów teoretycznych oraz z ćwiczeń w terenie i wycieczek autokarowych. Należy koniecznie podkreślić, że w kursie mogą wziąć udział tylko osoby, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie przynajmniej średnie oraz nie były karane za przestępstwa umyślne lub inne związane z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego.

Krok trzeci – cechy charakteru każdego przewodnika

Czy jednak na pewno warto iść na ten kurs? To jednak jest pewien wydatek. Warto wcześniej się zastanowić, czy rzeczywiście chcemy oprowadzać wycieczki, czy mamy na to siłę. Ponadto – czy generalnie lubimy ludzi, potrafimy mówić długo i ciekawie i nie czujemy się źle będąc w centrum uwagi. Przewodnik jest trochę jak kapitan – musi zapanować nad innymi, zaciekawić ich.

Krok czwarty – pomocne studia i kursy

Na koniec warto się jeszcze zastanowić, czy istnieją jakieś zajęcia, które pozwolą nam zostać bardzo dobrym przewodnikiem. Po ukończeniu kursu organizowanego przez PTTK zdobędziemy wymaganą licencję, jednak zawsze warto się dokształcić.

Na pewno dużym atutem będzie znajomość języków obcych oraz studia historyczne, kulturoznawcze albo pokrewne. Warto też pójść na jeden z wielu kursów dotyczących sposobów wypowiadania się, panowania nad głosem oraz zaciekawiania publiczności.

Krok piąty – dodatkowe atuty i zainteresowania

Dobrze jest także przyjrzeć się swoim innym pasjom. Bardzo możliwe, że dzięki nim zaciekawimy słuchaczy. Może to są samochody, walka bronią białą, przyroda albo literatura? W każdej z tych dziedzin da się znaleźć coś ciekawego.

Profesjonalny przewodnik po Warszawie www.agusinfo.com może zapewnić wyjątkowe zwiedzanie Warszawy.

 

Biznes w Polsce

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *