Lepsza inwestycja w trening umiejętności językowych pracowników czy współpraca z biurem tłumaczeń

Globalna ekspansja firm na rynki zagraniczne związana jest z szeregiem operacji, które wymagają znajomości często obcego nam języka. Nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych z pewnością utrudnia prowadzenie każdego międzynarodowego biznesu.

Posiadasz Firmę, która działa na rynku międzynarodowym ? Potrzebujesz dokładnego przekładu specjalistycznego materiału? Bariera językowa, nie jest przeszkodą. Na rynku jest szereg firm specjalizujących się w szeroko rozumianych tłumaczeniach. Alternatywą dla takiego rozwiązania może być szkolenie językowe pracowników, wówczas wszystkie czynności zostaną wykonane w ramach ich obowiązków.

Rachunek zysków i strat

Pracodawcy, którzy działają na rynkach międzynarodowych coraz częściej stają przed dylematami. Czy wysyłać pracowników na szkolenia językowe, czy korzystać z usług agencji tłumaczeń?

Jeśli jest taka potrzeba, firma może skorzystać z tłumaczenia realizowanego przez wykwalifikowaną agencję tłumaczeń (np. www.biurotlumaczen.pl). Firmy takie oferują zwykle kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dedykowane różnym przedsiębiorstwom, niezależnie od typu i branży. Dostarczają najwyższej jakości teksty.

Czasami zajmują się tłumaczeniami konsekutywnymi, co oznacza w praktyce, że tłumacz może uczestniczyć w spotkaniu bezpośrednim z naszymi Klientami, czy partnerami biznesowymi. Zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne są usługami płatnymi. Jeśli zakres działania firmy i ilość operacji międzynarodowych jest duża, koszty będą wysokie. Atutem takiego rozwiązania jest odpowiedzialność, którą ponosi agencja tłumaczeń za źle przeredagowany tekst.

Szkolenia językowe pracowników są z kolei inwestycją, która z w czasie przynosi wymierne korzyści każdej firmie i nie ogranicza się jedynie do tłumaczenia pojedynczego dokumentu, czy udziału w jednym spotkaniu biznesowym. Nabyte umiejętności lingwistyczne służą firmie przez cały czas w trakcie, w którym jest ona związana z pracownikiem, którego skierowała na szkolenie. Pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W efekcie mogą osiągać lepsze wyniki sprzedażowe, a także zapewnić skuteczniejszy serwis zagranicznemu Klientowi. To nie jedyne korzyści. Pracownik, który potrafi biegle operować językiem obcym, buduje międzynarodową markę firmy.

Jeśli nauka języka obcego znajduje się na liście benefitów oferowanych przez pracodawcę, to pracownik ma dodatkowy czynnik motywujący go do pracy w danej firmie. Benefity pozapłacowe zwiększają również atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy.

Dobra decyzja wymaga przemyślenia

Jeżeli decydujemy się na szkolenia językowe pracowników, powinniśmy zadbać o to, aby były dopasowane do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Po takim szkoleniu pracownik powinien operować językiem na poziomie umożliwiającym mu swobodną komunikację bezpośrednią lub telefoniczną z uwzględnieniem terminów specyficznych dla danej branży.

Drugą kompetencją nabytą w trakcie szkoleń językowych powinna być umiejętność odczytywania i redagowania tekstów, w przeróżnej formie, np. notatek, umów, listów, czy raportów

Biznes w Polsce

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *