Lepsza inwestycja w trening umiejętności językowych pracowników czy współpraca z biurem tłumaczeń

Globalna ekspansja firm na rynki zagraniczne związana jest z szeregiem operacji, które wymagają znajomości często obcego nam języka. Nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych z pewnością utrudnia prowadzenie każdego międzynarodowego biznesu.

Posiadasz Firmę, która działa na rynku międzynarodowym ? Potrzebujesz dokładnego przekładu specjalistycznego materiału? Bariera językowa, nie jest przeszkodą. Na rynku jest szereg firm specjalizujących się w szeroko rozumianych tłumaczeniach. Alternatywą dla takiego rozwiązania może być szkolenie językowe pracowników, wówczas wszystkie czynności zostaną wykonane w ramach ich obowiązków.

Rachunek zysków i strat

Pracodawcy, którzy działają na rynkach międzynarodowych coraz częściej stają przed dylematami. Czy wysyłać pracowników na szkolenia językowe, czy korzystać z usług agencji tłumaczeń?

Jeśli jest taka potrzeba, firma może skorzystać z tłumaczenia realizowanego przez wykwalifikowaną agencję tłumaczeń (np. www.biurotlumaczen.pl). Firmy takie oferują zwykle kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dedykowane różnym przedsiębiorstwom, niezależnie od typu i branży. Dostarczają najwyższej jakości teksty.

Czasami zajmują się tłumaczeniami konsekutywnymi, co oznacza w praktyce, że tłumacz może uczestniczyć w spotkaniu bezpośrednim z naszymi Klientami, czy partnerami biznesowymi. Zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne są usługami płatnymi. Jeśli zakres działania firmy i ilość operacji międzynarodowych jest duża, koszty będą wysokie. Atutem takiego rozwiązania jest odpowiedzialność, którą ponosi agencja tłumaczeń za źle przeredagowany tekst.

Szkolenia językowe pracowników są z kolei inwestycją, która z w czasie przynosi wymierne korzyści każdej firmie i nie ogranicza się jedynie do tłumaczenia pojedynczego dokumentu, czy udziału w jednym spotkaniu biznesowym. Nabyte umiejętności lingwistyczne służą firmie przez cały czas w trakcie, w którym jest ona związana z pracownikiem, którego skierowała na szkolenie. Pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W efekcie mogą osiągać lepsze wyniki sprzedażowe, a także zapewnić skuteczniejszy serwis zagranicznemu Klientowi. To nie jedyne korzyści. Pracownik, który potrafi biegle operować językiem obcym, buduje międzynarodową markę firmy.

Jeśli nauka języka obcego znajduje się na liście benefitów oferowanych przez pracodawcę, to pracownik ma dodatkowy czynnik motywujący go do pracy w danej firmie. Benefity pozapłacowe zwiększają również atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy.

Dobra decyzja wymaga przemyślenia

Jeżeli decydujemy się na szkolenia językowe pracowników, powinniśmy zadbać o to, aby były dopasowane do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Po takim szkoleniu pracownik powinien operować językiem na poziomie umożliwiającym mu swobodną komunikację bezpośrednią lub telefoniczną z uwzględnieniem terminów specyficznych dla danej branży.

Drugą kompetencją nabytą w trakcie szkoleń językowych powinna być umiejętność odczytywania i redagowania tekstów, w przeróżnej formie, np. notatek, umów, listów, czy raportów

Biznes w Polsce

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Jednak jeśli spodziewasz się, że przychody z twojej działalności będą niewielkie, to taką drobną działalność możesz prowadzić bez dodatkowych formalności – nie musisz się rejestrować jako przedsiębiorca.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy.

Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli:

 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł, czyli twoje przychody w 2022 roku nie mogą przekroczyć 1505 zł)
 • jesteś osobą fizyczną
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Ważne! Nie trzeba rejestrować w rejestrze przedsiębiorców:

 • działalności agroturystycznej rolników
 • produkcji wina przez rolników
 • rolniczego handlu detalicznego.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy chcą wykonywać w Polsce działalność gospodarczą, mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową
 • świadczyć transgranicznie usługi – bez rejestrowania działalności w Polsce
 • założyć w Polsce oddział lub przedstawicielstwo.

Państwami członkowskimi UE są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza państwami członkowskimi UE, są Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Własną firmę, dowolną spółkę handlową, oddział lub przedstawicielstwo mogą założyć w Polsce, także obywatele USA oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Umowy międzynarodowe Traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. oraz Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób umożliwiają zakładanie działalności gospodarczej przez obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki i Konfederacji Szwajcarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

Obywatele państw, które nie należą do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą:

 • założyć w Polsce własną firmę jednoosobową lub dowolną spółkę handlową, jeżeli mają tytuł pobytowy, który do tego uprawnia
 • założyć w Polsce spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę akcyjną i spółkę akcyjną
 • przystępować do spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjną oraz nabywać i obejmować udziały lub akcje w tych spółkach
 • założyć w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli ratyfikowane umowy międzynarodowe podpisane z Polską nie wykluczają takiej możliwości.

Wykaz ratyfikowanych umów międzynarodowych można znaleźć na stronie Internetowej Bazy Traktatów, prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *