Lepsza inwestycja w trening umiejętności językowych pracowników czy współpraca z biurem tłumaczeń

Globalna ekspansja firm na rynki zagraniczne związana jest z szeregiem operacji, które wymagają znajomości często obcego nam języka. Nieznajomość lub słaba znajomość języków obcych z pewnością utrudnia prowadzenie każdego międzynarodowego biznesu.

Posiadasz Firmę, która działa na rynku międzynarodowym ? Potrzebujesz dokładnego przekładu specjalistycznego materiału? Bariera językowa, nie jest przeszkodą. Na rynku jest szereg firm specjalizujących się w szeroko rozumianych tłumaczeniach. Alternatywą dla takiego rozwiązania może być szkolenie językowe pracowników, wówczas wszystkie czynności zostaną wykonane w ramach ich obowiązków.

Rachunek zysków i strat

Pracodawcy, którzy działają na rynkach międzynarodowych coraz częściej stają przed dylematami. Czy wysyłać pracowników na szkolenia językowe, czy korzystać z usług agencji tłumaczeń?

Jeśli jest taka potrzeba, firma może skorzystać z tłumaczenia realizowanego przez wykwalifikowaną agencję tłumaczeń (np. www.biurotlumaczen.pl). Firmy takie oferują zwykle kompleksowe i specjalistyczne rozwiązania dedykowane różnym przedsiębiorstwom, niezależnie od typu i branży. Dostarczają najwyższej jakości teksty.

Czasami zajmują się tłumaczeniami konsekutywnymi, co oznacza w praktyce, że tłumacz może uczestniczyć w spotkaniu bezpośrednim z naszymi Klientami, czy partnerami biznesowymi. Zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne są usługami płatnymi. Jeśli zakres działania firmy i ilość operacji międzynarodowych jest duża, koszty będą wysokie. Atutem takiego rozwiązania jest odpowiedzialność, którą ponosi agencja tłumaczeń za źle przeredagowany tekst.

Szkolenia językowe pracowników są z kolei inwestycją, która z w czasie przynosi wymierne korzyści każdej firmie i nie ogranicza się jedynie do tłumaczenia pojedynczego dokumentu, czy udziału w jednym spotkaniu biznesowym. Nabyte umiejętności lingwistyczne służą firmie przez cały czas w trakcie, w którym jest ona związana z pracownikiem, którego skierowała na szkolenie. Pracownicy zdobywają nowe kompetencje. W efekcie mogą osiągać lepsze wyniki sprzedażowe, a także zapewnić skuteczniejszy serwis zagranicznemu Klientowi. To nie jedyne korzyści. Pracownik, który potrafi biegle operować językiem obcym, buduje międzynarodową markę firmy.

Jeśli nauka języka obcego znajduje się na liście benefitów oferowanych przez pracodawcę, to pracownik ma dodatkowy czynnik motywujący go do pracy w danej firmie. Benefity pozapłacowe zwiększają również atrakcyjność pracodawcy na rynku pracy.

Dobra decyzja wymaga przemyślenia

Jeżeli decydujemy się na szkolenia językowe pracowników, powinniśmy zadbać o to, aby były dopasowane do indywidualnych wymagań danego przedsiębiorstwa. Po takim szkoleniu pracownik powinien operować językiem na poziomie umożliwiającym mu swobodną komunikację bezpośrednią lub telefoniczną z uwzględnieniem terminów specyficznych dla danej branży.

Drugą kompetencją nabytą w trakcie szkoleń językowych powinna być umiejętność odczytywania i redagowania tekstów, w przeróżnej formie, np. notatek, umów, listów, czy raportów

Biznes w Polsce

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Jak zgodnie z przepisami definiowana jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Szukając odpowiedniej definicji należy zajrzeć do kilku aktów prawnych, m.in. ustawy o podatku dochodowym, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ordynacji podatkowej. Zapisy jakie się w nich znajdują są w pewnej mierze do siebie podobne.

Zgodnie z nimi działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie wynikają m.in. z umowy o pracę, o dzieło, zlecenia, najmu czy sprzedaży praw autorskich.

Szczególnie wiele problemów przysparza określenie momentu, kiedy działalność zaczyna być ciągła i zorganizowana. Za ciągłość uznaje się nieprzypadkowe, regularne (a nie jednorazowe lub incydentalne) działania.

Z kolei działalność zorganizowana wiąże się z wykonywaniem szeregu następujących po sobie i powiązanych czynności, które mają na celu osiągnięcia zysku. Istotny jest tu fakt, że działalność wcale nie musi przynosić dochodu – decydujące może być, że jest tylko prowadzona w tym celu.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *