Wymagania stawiane szefom

Nie tylko pracownik musi korzystać ze szkoleń

W wielu firmach jest tak, że od pracowników wymaga się regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji. Osobą, która musi być stale na prowadzeniu, jeśli chodzi o rozwój osobisty, jest jednak szef – przed nim stoją najważniejsze obowiązki i naprawdę istotna rola w przedsiębiorstwie. Wybór dobrych szkoleń dla kogoś piastującego stanowisko kierownicze jest absolutną podstawą, bo wpływa to na jego możliwości rozwiązywania konfliktów, lepiej wykonywana jest kontrola nad poszczególnymi aspektami pracy firmy, pracownicy są lepiej zmotywowani i osiągają lepsze wyniki.

Dobry szef – dobra firma

Jeśli pracodawca unika pracy nad rozwojem własnym, nie może być dobrym przykładem dla zatrudnianych przez siebie osób. Nie jest możliwe skuteczne motywowanie kogoś własnymi osiągami, których nie ma, czy też nawiązywanie kontaktu z innymi biznesmenami, gdy brakuje umiejętności czy daru przekonywania. Stąd planując lepsze osiągnięcia, dalsze możliwości rozwoju dla firmy, szef powinien zacząć przede wszystkim od siebie. Oferta profesjonalnych szkoleń dla kadry zarządzającej składa się z bardzo ciekawych propozycji dotyczących niemalże dowolnego aspektu zarządzania. Dzięki tak rozbudowanym możliwościom wystarczy chęć i motywacja, by szybko zwiększyć swoje kwalifikacje.

Bo szef powinien dawać dobry przykład

Bywa też tak, że firma nawiązuje współpracę z inną firmą i kurs organizowany jest w siedzibie przedsiębiorstwa. To znacznie lepsze niż nawet najbardziej rozbudowane szkolenia internetowe, zwłaszcza jeśli istotne są oszczędności w cenie, a jakość powinna pozostać jak najwyższa. Szkolenie dla całego zakładu pracy nie pomija osoby szefa. Pracownicy wspólnie uczestniczą w całości kursu, a z uwagi na to, że w gronie znajomych najprawdopodobniej czują się znacznie swobodniej, są bardziej zmotywowani i lepiej przyswajają wiedzę.

Biznes w Polsce

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Przedsiębiorca, który rejestruje firmę, musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności, czyli wybrać kod PKD.

Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, ale mają też duże znaczenie praktyczne. Na przykład niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT.

Wyszukaj taki kod, który najbardziej odpowiada temu, co chcesz robić. Wybierz jeden kod główny, czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych.

Co do zasady przedsiębiorcy mogą działać swobodnie. To znaczy, że nie potrzebują niczyjej zgody na prowadzenie konkretnej działalności.

Czasami jednak, aby prowadzić biznes, musisz mieć określone uprawnienia zawodowe posiadać określony sprzęt lub warunki lokalowe. Są też takie biznesy, które możesz prowadzić dopiero po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich instytucji publicznych.

W tych przypadkach może ci być potrzebna licencja, koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej. Musisz się o nie postarać już po zarejestrowaniu firmy.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

2 komentarze

  • Richarda

    Najgorzej jest gdy osoby bez wiedzy i praktyki uzyskują stanowisko kierownicze. Wtedy pracownicy nie mają motywacji, bo mogą czuć się oszukani.

  • Urgen

    Ale przy wyborze szkoleń dla kadry zarządzającej trzeba naprawdę dobrze się zastanowić. Szkolenia kosztują kupę kasy, a dość łatwo trafić na ofertę korzystną tylko z nazwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *