Green HR i ESG

ESG to skrót od trzech kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju: środowisko (Environmental), społeczne (Social) oraz zarządzanie korporacyjne (Governance). Szkolenia ESG koncentrują się na dostarczaniu wiedzy i umiejętności związanych z tymi obszarami, aby pomóc organizacjom i jednostkom w lepszym zrozumieniu i wdrożeniu zrównoważonej praktyki biznesowej.

 1. Środowisko (Environmental): Skupia się na aspektach związanych z ekologią i ochroną środowiska. W tym obszarze podejmowane są działania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, ochroną przyrody, gospodarką odpadami, a także innymi kwestiami związanymi z oddziaływaniem działalności gospodarczej na środowisko naturalne.
 2. Społeczne (Social): Odnosi się do obszaru społecznego i ludzkiego, koncentrując się na aspektach związanych z relacjami społecznymi, praktykami pracowniczymi, prawami człowieka, różnorodnością i inkluzją, bezpieczeństwem pracy, a także zaangażowaniem społecznym i społeczną odpowiedzialnością biznesu.
 3. Zarządzanie korporacyjne (Governance): Ten obszar dotyczy struktury organizacyjnej, zarządzania przedsiębiorstwem, etyki biznesu i przejrzystości. Zawiera zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zarządu, struktury organów nadzorczych, relacji z akcjonariuszami, a także eliminacji korupcji i nieetycznych praktyk.

Szkolenia ESG są dostępne dla firm, inwestorów, menedżerów, pracowników oraz innych zainteresowanych stron, aby pomóc im zrozumieć, wdrożyć i ocenić skuteczność praktyk zrównoważonego rozwoju w kontekście biznesu. Szkolenia te mogą obejmować zagadnienia związane z raportowaniem ESG, oceną ryzyka związanego z zrównoważonym rozwojem, identyfikacją najlepszych praktyk oraz rozwijaniem strategii zrównoważonego biznesu. Consulting ekologiczny https://ekowymiar.pl/ .

Green HR (Human Resources) w kontekście ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi się do podejścia zasługującego na uwagę, w którym zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jest dostosowane do zrównoważonych i ekologicznych praktyk. Green HR wpisuje się w obszar społeczny (Social) w ramach zrównoważonego rozwoju.

W praktyce, Green HR obejmuje różne inicjatywy i praktyki mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko oraz promowanie sprawiedliwych i zrównoważonych praktyk w zakresie zasobów ludzkich. Oto kilka przykładów, jakie aspekty Green HR mogą uwzględniać:

 1. Zrównoważony rozwój pracowników: Green HR może obejmować inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników, aby zdobywali umiejętności zgodne z wymaganiami zrównoważonej gospodarki, takie jak umiejętności z obszaru odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy zrównoważonych praktyk biznesowych.
 2. Promowanie różnorodności i inkluzji: Green HR może aktywnie dążyć do promowania różnorodności i inkluzji w miejscu pracy, zrozumienia potrzeb różnych grup społecznych oraz wspierania równości płci i równych szans.
 3. Programy zrównoważonych świadczeń pracowniczych: Wprowadzanie programów świadczeń pracowniczych, które promują zdrowy styl życia, opiekę nad środowiskiem i zrównoważone wybory, na przykład poprzez zachęcanie do korzystania z transportu publicznego czy wprowadzanie innych korzyści zdrowotnych i ekologicznych.
 4. Zrównoważona polityka płac: Green HR może angażować się w opracowywanie polityki wynagrodzeń, która uwzględnia osiągnięcia związane ze zrównoważonym rozwojem, nagradzając pracowników za zaangażowanie w praktyki proekologiczne i społecznie odpowiedzialne.
 5. Edukacja pracowników: Zapewnianie pracownikom edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz korzyści i praktyk związanych z ESG, aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie.
 6. Monitorowanie i raportowanie ESG w obszarze zasobów ludzkich: Green HR może obejmować również monitorowanie, mierzenie i raportowanie postępów związanych z celami zrównoważonego rozwoju w obszarze zasobów ludzkich, co przyczynia się do ogólnego raportowania ESG firmy.

Wprowadzenie zasad Green HR może pomóc firmie w dostosowaniu się do zmian klimatycznych, zminimalizowaniu wpływu na środowisko i tworzeniu bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych.

Szkolenia Green HR https://ekowymiar.pl/szkolenia/

Wellbeing w organizacji odnosi się do holistycznego podejścia do zdrowia i dobrej kondycji psychicznej pracowników w miejscu pracy. Wprowadzenie programów i praktyk związanych z wellbeing ma na celu stworzenie środowiska pracy sprzyjającego fizycznemu i psychicznemu zdrowiu pracowników oraz zwiększającego ich satysfakcję z pracy. Kluczowe obszary związane z wellbeing w organizacji obejmują:

 1. Fizyczne zdrowie: Zapewnienie pracownikom warunków pracy sprzyjających fizycznemu zdrowiu, na przykład ergonomiczne miejsca pracy, dostęp do świeżego powietrza, odpowiedniego oświetlenia i przestrzeni do relaksu. Inicjowanie programów promujących aktywność fizyczną i zdrową dietę.
 2. Psychiczne zdrowie: Oferowanie wsparcia psychologicznego i dostępu do usług związanych z zdrowiem psychicznym, takich jak konsultacje psychologiczne, warsztaty radzenia sobie ze stresem, czy dostęp do specjalistycznych terapeutów. Tworzenie otoczenia, które promuje otwartą rozmowę na temat zdrowia psychicznego i eliminuje stigmatyzację.
 3. Balans między pracą a życiem prywatnym: Rozwijanie elastycznych form pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy, które umożliwiają pracownikom skuteczne zarządzanie obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Ograniczanie długich godzin pracy i nacisku na pracę poza standardowym czasem.
 4. Równowaga energetyczna: Sprzyjanie równowagi między aktywnościami pracowników i odpoczynkiem, promowanie technik relaksacyjnych i mindfulness w miejscu pracy.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Zapewnianie możliwości rozwoju zawodowego i umożliwianie pracownikom rozwijania swoich umiejętności i kompetencji. Inwestowanie w szkolenia, mentoring i programy rozwoju kariery.
 6. Znaczenie i cel pracy: Zapewnianie pracownikom poczucia znaczenia i celu w wykonywanych zadaniach. Komunikowanie wartości organizacji i jak ich praca przyczynia się do osiągania celów organizacyjnych.
 7. Zdrowa kultura organizacyjna: Kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej dobremu samopoczuciu, otwartości, wzajemnemu wsparciu i szacunkowi w miejscu pracy.
 8. Świadomość zdrowotna: Organizowanie kampanii edukacyjnych i działań promujących zdrowie, takich jak badania profilaktyczne, szkolenia na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

Wellbeing w organizacji ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia pracowników, ich motywacji, produktywności oraz redukcji absencji z powodu chorób czy wypalenia zawodowego. Firmy, które skupiają się na wellbeing, tworzą bardziej zrównoważone, przyjazne i efektywne środowisko pracy.

Wellbeing w organizacji https://ekowymiar.pl/wellbeing-w-pracy-co-oznacza-i-dlaczego-jest-wazny/

Biznes w Polsce

Możesz prowadzić firmę jednoosobową samodzielnie, jeśli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko wtedy ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje działania i masz pełną zdolność do podejmowania decyzji.

Osoby niepełnoletnie, które chcą prowadzić własny biznes, w wielu sytuacjach będą musiały korzystać z pomocy swoich ustawowych przedstawicieli. Najczęściej będą to rodzice.

Żeby założyć firmę jednoosobową, nie musisz być obywatelem lub obywatelką Polski.

Obywatele:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 • państw spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, - jeżeli mają w Polsce, na przykład zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenie na pobyt czasowy, wydane w określonym celu, na przykład w związku ze studiami.

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej CEIDG.

Wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek można złożyć także w dowolnie wybranym urzędzie gminy osobiście lub listem poleconym (musi być wówczas opatrzony podpisem wnioskodawcy poświadczonym notarialnie). Wpis do CEIDG jest dokonywany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o braku orzeczonych wobec wnioskodawcy zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, zakazu wykonywania określonego zawodu i zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi. Należy również dołączyć oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do każdej nieruchomości, której adres jest wpisywany w CEIDG (przedsiębiorca wpisany do CEIDG jest obowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi) Ww. oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (rejestr podmiotów gospodarki narodowej), wnioskiem o nadanie NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) a także złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem składek, do wniosku o wpis do CEIDG może dołączyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i/albo do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, a także zmianę danych wskazanych w ww. zgłoszeniach lub zgłoszenie wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
CEIDG przesyła dane do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego, właściwego urzędu statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Wniosek o wpis do CEIDG nie podlega żadnym opłatom.
Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym jest numer NIP.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Informacje na temat takiej działalności można znaleźć w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcami prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne ustawy przyznają zdolność prawną. Za przedsiębiorców należy także uznać wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności.

Wszyscy przedsiębiorcy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

W przypadku wyboru działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej rejestracji dokonuje się w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulują przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (DZ.U. z 2018 r., poz.647).

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Na takich samych zasadach jak obywatele polscy mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej także obywatele innych państw, którzy otrzymali m.in. zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *