Zestaw przydatnych druków dla szefa

DRUKI SAMOKOPIUJĄCE

Bloczki samokopiujące, również znane jako druki samokopiujące, są zestawami papieru używanymi do wykonywania kopii dokumentów lub formularzy bez konieczności stosowania kserokopiarek czy drukarek. Składają się z kilku warstw papieru, zwykle trzech: oryginału (pierwszej kopii), kopii drugiej i ewentualnie trzeciej. Kiedy piszesz na oryginale (górnej warstwie), naciskając pióro lub ołówek, przenosisz odbite kopie na niższe warstwy, co pozwala na uzyskanie kopii dokumentu bez użycia urządzeń do kopiowania.

Bloczki samokopiujące https://www.drukarniasieradzki.pl/sklep/ są powszechnie stosowane w biurach, firmach oraz w wielu innych miejscach, gdzie konieczne jest tworzenie kopii dokumentów, formularzy, faktur, rachunków, kwitów, zamówień itp. są one wygodne, ponieważ nie wymagają stosowania urządzeń elektronicznych ani tuszu.

DRUK PARAGONU

W Polsce popularny druk paragonu, który jest powszechnie stosowany w punktach handlowych, gastronomicznych i usługowych, jest zwykle zgodny z wymaganiami ustawowymi. Paragony muszą zawierać określone informacje, takie jak nazwa i NIP sprzedawcy, data i numer transakcji, opisy zakupionych produktów lub usług, ich ceny oraz stawkę VAT.

Wzór paragonu w Polsce zazwyczaj obejmuje:

 1. Nagłówek zawierający nazwę firmy, adres i NIP sprzedawcy.
 2. Data i unikalny numer transakcji.
 3. Informacje o zakupionych produktach lub usługach, wraz z ich cenami jednostkowymi i łącznymi.
 4. Stawkę VAT oraz kwotę VAT.
 5. Razem do zapłaty.
 6. Formę płatności (gotówka, karta, przelew, itp.).
 7. Pieczęć lub podpis sprzedawcy.

W Polsce istnieją również różne standardy druków paragonów, które mogą się różnić w zależności od producenta lub dostawcy. Kluczowe jest jednak to, aby paragon zawierał wszystkie wymagane przez prawo informacje i był czytelny dla klienta oraz inspekcji skarbowej. Druk paragonu https://www.drukarniasieradzki.pl/produkt/paragon-rr-14/

DOWÓD WPŁATY KP

Dowód wpłaty KP to dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na rzecz kasą pocztową. Zazwyczaj taki dowód zawiera następujące informacje:

 1. Data dokonania wpłaty.
 2. Numer dowodu wpłaty (np. numer transakcji lub numer referencyjny).
 3. Kwota wpłacona.
 4. Nazwa oraz adres odbiorcy wpłaty (w przypadku KP może to być np. Urząd Skarbowy lub inna instytucja publiczna).
 5. Nazwa oraz adres wpłacającego (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres firmy).
 6. W przypadku opłat skarbowych, informacje o celu wpłaty, np. tytuł przelewu (np. podatek, mandat, opłata sądowa).

Dowód wpłaty KP https://www.drukarniasieradzki.pl/produkt/kasa-przyjmie-kp-dwukolorowe-k-28/ jest ważnym dokumentem, który służy jako potwierdzenie uregulowania określonej opłaty lub należności. Może być wymagany jako dowód uregulowania przez instytucje, które otrzymują takie wpłaty, np. Urząd Skarbowy.

DRUK DOWÓD DOSTAWY

Druk dowodu dostawy to dokument potwierdzający dostarczenie towarów lub wykonanie usług. Jest to ważny dokument handlowy, który służy jako dowód, że określona przesyłka została dostarczona lub że usługa została wykonana. Przykładowo, w procesie handlowym, dostawca może wystawić dowód dostawy kupującemu jako potwierdzenie wysłania towarów, a kupujący może go użyć jako dowód otrzymania towarów.

Typowe elementy, które mogą znajdować się na druku dowodu dostawy, obejmują:

 1. Nazwę i adres dostawcy.
 2. Nazwę i adres odbiorcy.
 3. Datę dostawy.
 4. Numer referencyjny lub numer zamówienia.
 5. Opisy dostarczonych produktów lub wykonanych usług.
 6. Ilości produktów lub zakres wykonanych usług.
 7. Podpis osoby dostarczającej lub wykonującej usługę.
 8. Pieczęć lub podpis firmowy dostawcy (jeśli dotyczy).

Druk dowód dostawy https://www.drukarniasieradzki.pl/produkt/dowod-dostawy-m-15/ jest istotnym dokumentem dla wszystkich stron zaangażowanych w transakcję handlową, ponieważ potwierdza faktyczne dostarczenie towarów lub wykonanie usług, co może mieć znaczenie dla rozliczeń finansowych i zabezpieczenia praw stron w razie ewentualnych sporów.

DRUKI CMR

Druki CMR, znane również jako Międzynarodowy List Przewozowy (CMR), to dokumenty stosowane w transporcie międzynarodowym, które potwierdzają warunki umowy przewozowej między nadawcą towarów, przewoźnikiem a odbiorcą. „CMR” pochodzi od Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (ang. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road).

Druki CMR https://www.drukarniasieradzki.pl/kategoria-produktu/druki-cmr/ zawierają szereg informacji, w tym:

 1. Dane nadawcy i odbiorcy.
 2. Szczegóły dotyczące przewozu, takie jak miejsce załadunku, miejsce rozładunku, data i godzina.
 3. Opis towarów, ich ilość i rodzaj opakowania.
 4. Warunki przewozu, takie jak rodzaj transportu, numer rejestracyjny pojazdu, numer kontenera itp.
 5. Warunki płatności i inne istotne zapisy związane z umową przewozową.

Druki CMR są międzynarodowo uznane i stosowane w transporcie drogowym towarów. Stanowią one ważny dokument handlowy, który potwierdza zawarcie umowy przewozowej oraz warunki transportu towarów. Ponadto, służą jako podstawa dla roszczeń w przypadku uszkodzenia, utraty lub opóźnienia dostawy towarów.

KARTOTEKI MAGAZYNOWE

Kartoteki magazynowe są systemem organizacji informacji dotyczących zapasów i innych elementów związanych z zarządzaniem magazynem. Służą one do skrupulatnego monitorowania i śledzenia towarów znajdujących się w magazynie, umożliwiając efektywne zarządzanie zapasami.

Typowe elementy zawarte w kartotekach magazynowych obejmują:

 1. Dane identyfikacyjne produktów: Nazwa produktu, kod artykułu, opis, numer seryjny, numer partii, itp.
 2. Ilości: Informacje dotyczące ilości poszczególnych produktów znajdujących się w magazynie, w tym aktualne stany i ilości dostępnych, zarezerwowanych oraz sprzedanych.
 3. Lokalizacja: Informacje o miejscu przechowywania produktów w magazynie, takie jak numer regału, poziom, półka, itp.
 4. Dane dostawcy: Informacje dotyczące dostawcy produktu, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe.
 5. Dane o zamówieniach: Informacje dotyczące zamówień klientów, daty zamówienia, ilości, statusu realizacji, itp.
 6. Dane dotyczące obrotu towarowego: Informacje na temat ruchu towarów, takie jak data przyjęcia do magazynu, data wydania, itp.

Kartoteki magazynowe https://www.drukarniasieradzki.pl/produkt/ktm-kartoteka-magazynowa-m-19/ mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od preferencji oraz rozmiaru i złożoności operacji magazynowych. Ich głównym celem jest zapewnienie przejrzystości i skutecznego zarządzania stanem zapasów, co przyczynia się do optymalizacji procesów logistycznych i zwiększenia efektywności działania przedsiębiorstwa.

Składanka komputerowa https://www.drukarniasieradzki.pl/kategoria-produktu/skladanka-komputerowa/

Biznes w Polsce

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej uregulowane zostały w Ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w której zawarte zostały przepisy związane z podejmowaniem, prowadzeniem, zawieszaniem i zamykaniem działalności gospodarczej.

W Polsce obowiązuje zasada swobody podejmowania działalności gospodarczej. Oznacza, że każdy, na równych prawach, ma prawo podjąć działalność gospodarczą według swojego wyboru.

Zasada wolności gospodarczej zawiera jednak ograniczenia podmiotowe (odnoszące się do tego, kto może podejmować działalność gospodarczą) oraz przedmiotowe (dotyczące warunków, które muszą zostać spełnione dla prowadzenia danej działalności).

Najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności są indywidualna działalność gospodarcza oraz spółki handlowe, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka jawna.

Tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Rejestrując się jako przedsiębiorca w CEIDG, musisz wskazać pod jaką nazwą będziesz działać. Nazwa musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku - na przykład: Jan Kowalski.

Ważna jest kolejność – wpisując nazwę najpierw podaj swoje imię, a później nazwisko.

Możesz dodać do imienia i nazwiska inne elementy, na przykład opisujące profil twojej działalności – Jan Kowalski dorabianie kluczy, czy wskazujące na miejsce jej prowadzenia. Takim dodatkowym elementem może też być twój pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.

Pamiętaj! Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG. Nie możesz mieć zarejestrowanych kilku jednoosobowych firm na swoje nazwisko, ale pod jednym wpisem możesz prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT.

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%)
 • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne! Od 2022 roku z czwartej formy opodatkowania - karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Dlatego jeśli dopiero zakładasz działalność, nie możesz wybrać karty podatkowej.

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych, jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania.

W przypadku skali podatkowej stawki liniowej przedmiotem opodatkowania jest dochód, a w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedmiotem opodatkowania jest osiągnięty przychód.

Pamiętaj! Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie zawsze będzie możliwy, między innymi dlatego, że są takie działalności, które nie mogą być w ten sposób opodatkowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *